توصیه شده آیا می توانم از پودر caco3 به عنوان گچ استفاده کنم

آیا می توانم از پودر caco3 به عنوان گچ استفاده کنم رابطه

گرفتن آیا می توانم از پودر caco3 به عنوان گچ استفاده کنم قیمت