توصیه شده خرد کردن و تولید خط

خرد کردن و تولید خط رابطه

گرفتن خرد کردن و تولید خط قیمت